Partners

Veel partijen werken samen aan de totstandkoming van de herziening van de kwalificatiestructuur. Vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Hier vind je deze partijen en kun je lezen wat hun rol is in het realiseren van deze verandering in het mbo-onderwijs.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

De herziene kwalificatiestructuur mbo dient voor de inhoudelijke aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. De minister van OCW stelt – waar nodig ook namens de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) – kwalificatiedossiers en keuzedelen vast. Vervolgens kan elke mbo-instelling op grond van de kwalificatiedossiers opleidingen aanbieden.

Rol van het ministerie van OCW bij de implementatie:

 • stelt de kwalificatiedossiers en de keuzedelen bestuurlijk vast op basis van het advies van de toetsingskamer
 • wijzigt de wet- en regelgeving en legt deze voor aan de Tweede en Eerste Kamer
 • is opdrachtnemer voor juist en tijdig aanpassen wet- en regelgeving in opdracht van de regisseur
 • denkt mee over mogelijkheden om vrijwillige eerdere implementatie van (een deel van) de kwalificatiestructuur te realiseren.

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van EZ is verantwoordelijk voor het groene onderwijs in Nederland. De herziene kwalificatiestructuur mbo dient voor de inhoudelijke aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. De minister van OCW stelt – mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) – kwalificatiedossiers en keuzedelen vast. Vervolgens kan elke mbo-instelling op grond van de kwalificatiedossiers opleidingen aanbieden.

Rol van het ministerie van EZ bij de implementatie:

 • stelt samen met de minister van OCW kwalificatiedossiers en de keuzedelen bestuurlijk vast op basis van het advies van de toetsingskamer
 • denkt mee over mogelijkheden om vrijwillige eerdere implementatie van (een deel van) de kwalificatiestructuur te realiseren.

Inspectie van het onderwijs

De missie van de Inspectie is: ‘effectief toezicht voor goed onderwijs’. Wat het onderwijs goed maakt, bepaalt de inspectie op basis van de wet en de breed gedeelde opvatting over wat goed onderwijs is. Binnen de herziening van de kwalificatiestructuur voor het mbo-onderwijs is de Inspectie betrokken bij lijn 4: aangepaste en in werking getreden wet- en regelgeving.

Rol van de Inspectie van het onderwijs bij de implementatie:

 • de Inspectie wordt betrokken bij de implementatie vanuit zijn rol als toezichthouder
 • voor het vrijwillige jaar, maar ook daarna is het belangrijk dat de instrumenten voor toezicht en handhaving afgestemd zijn op de wet- en regelgeving, het nieuwe model en het toetsingskader van de toetsingskamer. Om te zorgen voor deze afstemming wordt de Inspectie tijdig betrokken zodat zij in staat worden gesteld om hun toezichtskader af te stemmen op de veranderingen die voortkomen uit de herziening.

SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

Bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormen de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Samen werken ze aan thema’s als kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod. Daarmee optimaliseert SBB de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Met als doel: voldoende en deskundige vakmensen. Binnen de herziening is SBB met name verantwoordelijk voor lijn 1: goede kwalificatiedossiers en  voldoende goede keuzedelen. Als onderdeel van SBB, toetst de Toetsingskamer alle mbo-kwalificatiedossiers, doet onderzoek en adviseert het bestuur SBB over de kwalificatiestructuur. De Toetsingskamer heeft voor het toetsen van kwalificatiedossiers een eigen, onafhankelijke taak. Onafhankelijke toetsing is noodzakelijk om de kwaliteit van de producten te borgen en daarmee te garanderen dat deze voldoen aan de wettelijke kaders.

Rol van SBB bij de implementatie:

 • opdrachtnemer van de productie en oplevering van de herziene beroepsgerichte kwalificatiestructuur MBO (model en kwalificatiedossiers en keuzedelen)
 • opdrachtnemer van de opdracht tot het uitvoeren van een gebruikerstest over de inhoud van de kwalificatiedossiers en keuzedelen (WAT)
 • ziet toe op de consistentie van de door de kenniscentra ontwikkelde kwalificatiedossiers, bewaakt de kwaliteit van de kwalificatiedossiers en keuzedelen, stemt af met kenniscentra en managet de (overall) planning van de te ontwikkelen kwalificatiedossiers en keuzedelen.
 • adviseert de minister over de vaststelling van de kwalificatiedossiers en de keuzedelen.

Op www.kwalificatiesmbo.nl van SBB vind je o.a.: huidige kwalificatiedossiers, stand van zaken rond herziene kwalificatiedossiers, keuzedelen en de koppeling tussen kwalificatiedossiers en de keuzedelen.

Rol van de Toetsingskamer bij de implementatie:

 • controleert en (be)oordeelt de kwalificatiedossiers en de keuzedelen met als doel de goedkeuring van de kwalificatiedossiers en de keuzedelen door de minister
 • stelt advies op voor bestuur SBB over kwalificatiedossiers en de keuzedelen
 • coacht kenniscentra bij het opstellen en verbeteren van de kwalificatiedossiers en de keuzedelen.

MBO-Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 69 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt onder andere de gemeenschappelijke belangen voor de herziening van de kwalificatiestructuur van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze herziening. Zo is de MBO Raad actief met het voorbereiden van servicedocumenten en handreikingen en het inrichten van een servicepunt herziening kwalificatiestructuur mbo.

Rol van MBO Raad bij de implementatie:

 • is opdrachtnemer voor de gebruikerstest over hoe de herziening van de kwalificatiestructuur het best kan worden geïmplementeerd
 • is mede vormgever en uitvoerder van het plan voor steunmaatregelen.

AOC Raad

De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC´s (Agrarisch Opleidingscentra) in Nederland. De 13 AOC’s verzorgen groen onderwijs op vmbo- en mbo-niveau en volwasseneneducatie op ruim 100 locaties door het hele land. De opleidingen worden continu afgestemd op de vraag vanuit de (regionale) markt. Voor de herziening van de kwalificatiestructuur in de groene sector werken bedrijfsleven en AOC onderwijsinstellingen samen wat er in de kwalificatiestructuur wordt opgenomen.

 

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Daarnaast zorgt DUO voor de eenduidige registratie van kwalificatiedossiers en keuzedelen, zodat daarmee onderwijs kan worden gemaakt en bekostigd. DUO doet dit in opdracht van de minister van OCW op basis van wet- en regelgeving die met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur aangepast zal worden. DUO zorgt dat de registratie straks weer naadloos aansluit op die aanpassingen.

Rol van DUO bij de implementatie:

 • opdrachtnemer van de impactanalyse systemen DUO
 • geeft advies over landelijke registratie keuzedelen (partij en plaats)
 • stelt Programma van Eisen (PvE) op voor de aanlevering van gegevens van systemen van instellingen aan BRON, welke geschikt is voor software-leveranciers.
 • realiseert op basis van de impactanalyse de aanpassing van hun syste(e)m(en) (na akkoord op plan van aanpak door de regisseur en opdracht tot realisatie van de DG HBWE) en de tijdige invoering van de nieuwe structuur en kwalificatiedossiers en keuzedelen in de aangepaste systemen.

saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met de MBO Raad en met Kennisnet. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten. saMBO-ICT is de belangenbehartiger van de sector op een breed terrein. Zo houdt de organisatie zich bezig met gegevensuitwisseling en onderwerpen als e-learning. Voor de herziening van de kwalificatiestructuur zorgt saMBO-ICT voor advies en ondersteuning bij het aanpassen van de ondersteunende systemen en processen van de onderwijsinstellingen.

Rol van saMBO-ICT bij de implementatie:

 • is opdrachtnemer van de uitvoering van het ingediende Plan van Aanpak (PvA) Processen en systemen (voorbereiding op aanpassing processen en systemen)
 • stelt een programma van eisen voor de aanpassing van de (belangrijkste) systemen op dat door leveranciers gebruikt kan worden voor het aanpassen van hun systemen
 • stelt het programma van eisen aan leveranciers beschikbaar (zonder kosten) en monitort de voortgang van de daadwerkelijke aanpassing van de systemen door leveranciers.

JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs)

JOB is een organisatie die de belangen behartigt van alle mbo-studenten. De organisatie valt, samen met het LAKS, onder de overkoepelende Stichting Combo. Een van de doelstellingen van JOB is het adviseren van de mbo-studenten over hun rechten en plichten. Zij kunnen de studenten ook informeren over wat de herziene kwalificatiestructuur voor hen betekent.

De beleidsmedewerkers staan dagelijks klaar als vraagbaak voor studenten.

NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. Zo ook als het gaat om de herziening van de kwalificatiestructuur. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- en examenaanbod realiseren.

Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

De kenniscentra hebben de herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen aangeleverd aan de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Rol van De kenniscentra bij de implementatie:

 • inhoudelijke opsteller/producent van de kwalificatiedossiers en de keuzedelen
 • inhoudelijk deskundige (raadpleging voor gebruikerstest en plan voor steunmaatregelen)
 • leverancier van ondersteunende documenten voor de gebruikerstest HOE (op aangeven van de MBO-Raad)
 • Ze zijn in een later stadium afnemer van de aangeboden steunmaatregelen.

CBon

CBON staat voor de Commissie Beroepsonderwijs van VNO-NCW en MKB-Nederland. Hierin bespreekt het bedrijfsleven in gezamenlijkheid haar belangen mbt het beroepsonderwijs (VMBO-MBO), maar ook m.b.t. het toeleidende onderwijs (PO en VO). Daarnaast is er een aparte commissie voor het hoger onderwijs de WHO.

Rol van CBon (werkgeversorganisatie) bij de implementatie:

 • mede betrokken in de organisatie en uitvoering van de gebruikerstest HOE door de MBO-Raad.

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo moeten worden vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. Het project Vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo werkt hier aan. In de sectoren Economie, Techniek en Zorg & Welzijn werken deskundigen en docenten nauw samen aan de nieuwe examenprogramma’s. In deze programma’s wordt vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van hun opleiding.

De nieuwe programma’s zullen straks aansluiten op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en ze dragen bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs, ook bij dalende leerlingenaantallen.
De bedoeling is dat in 2017 de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl worden afgelegd.

Regiegroep
De leiding van het project Vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo ligt bij de regiegroep. De regiegroep zet de lijnen uit en zorgt dat de ontwikkelingen in de verschillende sectoren parallel lopen. Sectorale verschillen mogen, maar er moet wel sprake blijven van één vmbo.

Projectleiding:
Rob Abbenhuis (SLO) en Jacqueline Kerkhoffs (SPV)

Voor meer informatie: www.vernieuwingvmbo.nl

Regieteam herziening mbo

Het regieteam herziening mbo stuurt op voortgang van en samenhang binnen de herziening van de kwalificatiestructuur en zorgt voor effectieve samenwerking van alle betrokken partners. Het doel: succesvolle implementatie van de herziene kwalificatiestructuur van het mbo per 1 augustus 2016. De regisseur, die is aangesteld door de minister van OCW, zorgt samen met dit team voor programmamanagement, beheersmaatregelen en communicatie om het behalen van de doelstelling te borgen. Communicatie vanuit het regieteam gaat voornamelijk via de website en het e-magazine, beide te lezen op www.herzieningmbo.nl.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.