Feiten

Hier vind je de feiten over de herziening van de kwalificatiestructuur. Deze feiten bieden houvast bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.

 • Keuzedelen
28 jul , 2016

Een student moet daadwerkelijk iets te kiezen hebben uit de keuzedelen die de school bij een opleiding aanbiedt

“Daadwerkelijk iets te kiezen” betekent dat er op het moment dat van de student gevraagd wordt om een keuze te maken, er sprake is van tenminste 2 keuzemogelijkheden die inhoudelijk verschillen. De school kan zelf bepalen of de student 1) de keuze krijgt uit losse keuzedelen en/of 2) configuraties van keuzedelen. Lees in dit artikel alles over losse keuzedelen en configuraties.
27 jan , 2016

Vanaf augustus 2020 telt de hoogte van de examenresultaten van de keuzedelen mee voor de slaag-/zakbeslissing voor het behalen van het diploma.

Voor alle studenten die op 1 augustus 2020 (was 1 augustus 2018, slaag-/zakregeling keuzedelen is in april 2018 met twee jaar uitgesteld) starten met een opleiding geldt dat de hoogte van de examenresultaten van keuzedelen wél meetelt bij het behalen van het diploma. De invoering verloopt cohortsgewijs. Studenten die eerder zijn gestart met hun opleiding met keuzedelen, mogen de opleiding afmaken volgens de toen geldende regels. Studenten die starten in en vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgen hier wél mee te maken. Alleen het examenresultaat of de examenresultaten zijn dan niet meer voldoende om te diplomeren. Er is een compensatieregeling afgesproken, zodat studenten de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting met elkaar kunnen compenseren. Hiervoor gelden de volgende regels:

 1.     Het gemiddelde van de resultaten van de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of een “voldoende” zijn

 2.     Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of een “voldoende” zijn

 3.     Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of daarmee overeenkomende eindwaardering zijn

 4.     De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in het gemiddelde


De compensatie geldt uitsluitend tussen keuzedelen. Een student kan dus niet met een kerntaak uit de kwalificatie compenseren voor een keuzedeel of andersom.

Het is aan de school om (volgens dezelfde regels die gelden voor de examinering van kerntaken uit de kwalificatie) de cesuur voor de examinering te bepalen. De totstandkoming van het uiteindelijke examenresultaat is de verantwoordelijkheid van de school. Of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt vastgesteld door de examencommissie.
26 jan , 2016

ROC’s, AOC’s en vakscholen mogen alle keuzedelen uit het register aan studenten aanbieden. Niet bekostigde instellingen mogen alle keuzedelen aanbieden die gekoppeld zijn aan de opleiding waarvoor zij een diplomaerkenning hebben.

 • Keuzedelen
23 okt , 2015

Scholen die gebruik maken van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van een deel van de keuzedeelverplichting, moeten dat doen voor alle opleidingen die gebaseerd zijn op hetzelfde crebo

Scholen mogen afwijken van een deel van de keuzedeelverplichting met persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Als een instelling hier gebruik van maakt voor één of meerdere opleidingen, dan is dat van toepassing op alle opleidingen die gebaseerd zijn op hetzelfde crebo. Ongeacht de locatie of leerweg.
 • Keuzedelen
23 okt , 2015

Instellingen (ROC’s, AOC’s, vakscholen en NBI’s) moeten bij de opleidingen die zij aanbieden een keuzedelenaanbod samenstellen van aan de betreffende kwalificatie gekoppelde keuzedelen

Bekostigde instellingen mogen naast het aanbod bij de opleidingen die zij geven, alle keuzedelen uit het register als extra keuzedelen aanbieden. Studenten mogen uit het totale instellingsaanbod een verzoek indienen om een niet-gekoppeld keuzedeel mee te laten tellen in de keuzedeelverplichting. Dat geldt dus ook voor de eventuele extra keuzedelen die door de instelling aangeboden worden.

Niet-bekostigde instellingen mogen wel extra keuzedelen aanbieden, maar alleen als deze keuzedelen gekoppeld zijn aan tenminste één van de kwalificaties waar zij een diploma erkenning voor hebben. In het totale instellingsaanbod van een niet-bekostigde instelling komen dus nooit keuzedelen voor die aan geen van de erkende kwalificaties gekoppeld zijn
 • Keuzedelen
15 jul , 2015

De keuzedeelverplichting geeft de studielast aan van de keuzedelen per opleiding. De keuzedeelverplichting wordt per soort opleiding geregeld.

De omvang van de keuzedeelverplichting is als volgt:

Schermafbeelding 2016-01-21 om 16.24.24De aangegeven klokuren zijn indicatief. Het is een norm voor ontwikkelaars. Het is GEEN norm voor het onderwijs. Dus aangegeven klokuren zijn niet noodzakelijkerwijs de omvang van het onderwijs. De vertaling naar onderwijs is de verantwoordelijkheid van de school. De aangegeven klokuren spelen geen rol in de verantwoording van de onderwijstijd.

Scholen krijgen ook de mogelijkheid om de opleiding voor een deel in te richten met onderwijs dat niet behoort tot de kwalificatie of de keuzedelen. De studielast hiervan wordt met 240 klokuren in mindering gebracht op de omvang van de keuzedeelverplichting die bij de soort opleiding hoort. Deze ruimte is bedoeld voor invulling in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. De entreeopleidingen en de specialistenopleidingen zijn van deze mogelijkheid uitgezonderd.

Lees meer over keuzedeelverplichting in het leg-uit artikel.
 • Processen & systemen
14 jul , 2015

Er is casuïstiek ontwikkeld die laat zien wat de impact van de keuzedelen is op de bedrijfsvoeringsprocessen binnen scholen.

De herziene kwalificatiedossiers en de keuzedelen hebben een behoorlijke impact op de inhoud van het onderwijs, maar minstens zo veel op de bedrijfsvoeringsprocessen binnen scholen. Met name de invoering van keuzedelen vraagt extra aandacht voor de administratie, onderwijsprogrammering, -logistiek en planning van het onderwijs. De keuzes die door scholen gemaakt worden ten aanzien van keuzedelen en de mate van flexibiliteit die geboden wordt, is erg bepalend voor de impact op de bedrijfsvoering.
Om dit in kaart te brengen, hebben saMBO-ICT en de regieorganisatie met professionals uit het onderwijsveld gewerkt aan het inzichtelijk maken van die impact. Het document wat je hier kunt lezen en downloaden is het resultaat daarvan.
 • Keuzedelen
14 jul , 2015

Het is niet mogelijk om vrijstelling te verkrijgen voor het examen van een niet-behaald keuzedeel. Wel kan de examencommissie het keuzedeel als ‘gevolgd’ beschouwen.

In het geval dat de student in een vorige opleiding een keuzedeel niet heeft behaald, kan de examencommissie geen vrijstelling verlenen. Wel kan de examencommissie besluiten dit keuzedeel als gevolgd te beschouwen. De student heeft voldaan aan (een gedeelte van) de aanvullende diplomavoorwaarde, namelijk de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) voor een keuzedeel dat invulling geeft aan de keuzedeelverplichting van de opleiding. Ook hier geldt dat het keuzedeel gekoppeld moet zijn aan de kwalificatie, of de student moet een verzoek indienen om het keuzedeel onderdeel te maken van de opleiding (in dat geval is het keuzedeel onderdeel van het keuzedeelaanbod van de school en overlapt niet met de kwalificatie). Op de resultatenlijst komt opnieuw het resultaat te staan.
 • Keuzedelen
 • Kwalificatiedossier
14 jul , 2015

De student moet kunnen kiezen uit voldoende aan de kwalificatie gekoppelde keuzedelen. Daarnaast kan de student verzoeken om een niet-gekoppeld keuzedeel te volgen.

Als de school het verzoek honoreert dan volgt de student in plaats van een gekoppeld keuzedeel, een niet-gekoppeld keuzedeel. Met een niet-gekoppeld keuzedeel kan dan ook invulling gegeven worden aan de keuzedeelverplichting die hoort bij de betreffende soort opleiding.
 • Keuzedelen
14 jul , 2015

Het is mogelijk om vrijstelling te verkrijgen voor het examen van een keuzedeel als de student het keuzedeel eerder heeft behaald.

Bij een eventuele (op)volgende opleiding in het mbo moet de student opnieuw invulling geven aan de keuzedeelverplichting die voor die opleiding geldt. Het kan voorkomen dat een student in de vorige opleiding reeds een keuzedeel heeft behaald. De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor dat keuzedeel als 1) het keuzedeel gekoppeld is aan de kwalificatie waar de (op)volgende opleiding op is gebaseerd of 2) als het keuzedeel niet gekoppeld is maar de student een verzoek indient om het keuzedeel onderdeel te maken van zijn opleiding. In het tweede geval is het een voorwaarde dat het keuzedeel onderdeel is van het schoolbrede keuzedeelaanbod en dat het keuzedeel niet overlapt met één of meer onderdelen van de kwalificatie van de opleiding. Op de resultatenlijst komt opnieuw het resultaat te staan (dus niet “vrijstelling”).
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.