Begrippenlijst

Op deze pagina vind je de begrippen en definities die relevant zijn voor de Herziening van de kwalificatiestructuur mbo. Je kunt hier ook de volledige begrippenlijst in pdf downloaden.

B

Basisdeel

De basis van het kwalificatiedossier bestaat uit het beroepsspecifieke deel van de basis en het generieke deel. Het generieke deel bestaat uit de generieke kwalificatie-eisen aan Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en (voor mbo niveau 4) Engels. Het beroepsspecifieke deel van de basis beschrijft de kerntaken en de vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten die alle beginnende beroepsbeoefenaren in het betreffende werkveld delen.

 

Basisregister Onderwijs (BRON)

Bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van scholen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de scholen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. Het huidige BRON wordt vernieuwd. Verwacht wordt dat het nieuwe BRON begin 2017 beschikbaar is. Pas dan kunnen de gegevens van de keuzedelen in het nieuwe BRON worden opgeslagen. Alle behaalde en niet behaalde keuzedelen worden vanaf dat moment met BRON uitgewisseld bij diplomering of uitschrijven.

Begeleide onderwijstijd (BOT)

Onderwijstijd onder begeleiding van een bevoegd docent.

 

Bekostigde instelling/ niet-bekostigde instelling

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) maakt een onderscheid tussen bekostigde en niet-bekostigde instellingen:

 • Regionale opleidingencentra en de andere instellingen voor beroepsonderwijs, AOC’s en vakinstellingen die op grond van de WEB worden bekostigd, mogen erkende diploma`s uitreiken voor hun beroepsopleidingen die in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) zijn geregistreerd.
 • De niet-bekostigde instellingen die diploma-erkenning hebben verkregen op grond van artikel 1.4.1. van de wet educatie en beroepsonderwijs en daarbij zijn aangemeld in het Crebo, mogen eveneens de erkende diploma’s uitreiken voor hun geregistreerde beroepsopleidingen.

Beroepengroep

De gemeenschappelijke benaming voor alle beroepsuitoefeningen (of kwalificaties) die in één kwalificatiedossier zijn opgenomen.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

De student in een BBL traject heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgt daarnaast een MBO-opleiding. De opleiding is praktijkgericht. (Nadere informatie over de inrichting van de opleidingen is beschreven in Artikel 7.2.7 van de WEB.)

 

Beroepscompetentieprofiel (BCP)

Een beroepscompetentieprofiel geeft een beschrijving van het werk van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar, dus iemand die al een aantal jaren in zijn vak werkt. Beroepscompetentieprofielen liggen ten grondslag aan kwalificatiedossiers en komen tot stand op initiatief van sociale partners.

Beroepsopleidende leerweg (BOL)

De student in een BOL traject volgt onderwijs en daarnaast een aantal stages in de beroepspraktijk. De opleiding is gericht op theorie en zelfstudie. (Nadere informatie over de inrichting van de opleidingen is beschreven in Artikel 7.2.7 van de WEB.)

 

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming. De periode waarin de student bij een erkend leerbedrijf beroepspraktijkvorming volgt en waarover specifieke afspraken worden gemaakt in de BPV-overeenkomst. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. BPV kan ook onderdeel zijn van een keuzedeel.

BPV - overeenkomst/praktijkovereenkomst

Overeenkomst in het kader van een stage/BPV tussen deelnemer school en stagebedrijf  waarin de respectievelijke rechten en plichten zijn opgenomen.

C

Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)

Systematische verzameling van gegevens over erkende beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen.

Certificaatmodel

Wettelijk vastgestelde vormgeving van het certificaat mbo zoals beschreven in de regeling Modeldiploma mbo. Als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur is deze regeling aangepast.

Certificaat

Aan onderdelen van een kwalificatie of aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een certificaat worden verbonden. Als er geen AMvB is, kan er geen sprake zijn van certificaten zoals bedoeld in WEB 7.2.3. Een certificaat wordt alleen uitgereikt, als er geen sprake is van een behaald diploma.

CERF (of Nederlands ERK)

Het Common European Framework of Reference (CEFR) of het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (ERK), meestal alleen Europees referentiekader, is een richtlijn voor de Europese talen om de vorderingen van leerlingen te beschrijven. Het kader telt zes niveaus.

 

Competentie

Samenhangend geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en houding. Of iemand over de gevraagde competenties beschikt wordt zichtbaar in gedrag. In de kwalificatiedossiers voor het mbo wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd model, het competentiemodel KBB (powered by SHL).

Complexiteit

Onderdeel van de kerntaak. Eén van de aspecten die het niveau van een kerntaak beschrijven. De complexiteit van een kerntaak wordt bepaald door een aantal factoren: de aard van de werkzaamheden, de aard van de kennis en vaardigheden die het beroep vereisen, de aard van de context waarbinnen hij moet werken en overige complicerende factoren, zoals afbreukrisico.

Configuratie van keuzedelen

Een keuzedeel of combinatie van keuzedelen waarmee aan de keuzedeelverplichting van de opleiding wordt voldaan.

Contractonderwijs

Niet-bekostigd onderwijs, aangeboden door een publieke en/of private onderwijsinstelling.

Crebocode

Elk kwalificatiedossier en elke kwalificatie heeft een unieke crebocode. ‘Crebo’ staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Onderwijsinstellingen gebruiken de crebocodes voor de administratie van onderwijs, examens en studenten. De Toetsingskamer stelt de conceptlijsten op. De uiteindelijke crebocodes worden door DUO toegekend. De codes wijzigen niet elk jaar; alleen een nieuwe of sterk gewijzigde kwalificatie krijgt een nieuwe crebocode.

Ook keuzedelen en onderdelen van kwalificaties waaraan bij/krachtens AMvB een certificaat is verbonden krijgen een unieke code toegekend. Deze code noemen we de identificatiecode.

 

D

Deelnemers

Studenten die een mbo-opleiding volgen.

Diploma

Volgens de wet erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat de eigenaar de kwalificatie-eisen zoals beschreven in een kwalificatie heeft behaald én aan de aanvullende diplomavoorwaarden heeft voldaan. Op het diploma worden de behaalde keuzedelen benoemd.

Diplomamodel

Wettelijk vastgestelde vormgeving van het diploma mbo zoals beschreven in de regeling Modeldiploma mbo. Als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur is de regeling aangepast zodat bijvoorbeeld ook behaalde keuzedelen op het diploma worden vermeld.

Diplomaregister

Online register (www.mijnduo.nl/diplomaregister) waarin door DUO diplomagegevens en certificaten zijn opgenomen van iedere (gediplomeerde) student.

Domein (of opleidingsdomein)

Mbo opleidingen zijn geordend in zestien domeinen van opleidingen die zijn gericht op of van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken. Wanneer studenten nog niet precies weten voor welk kwalificatiedossier zij willen worden opgeleid, bestaat de mogelijkheid om in een domein te worden ingeschreven. Zij kunnen alvast beginnen met het volgen van vakken uit de gemeenschappelijke onderdelen van de verwante opleidingen en vervolgens een definitieve keuze maken voor een kwalificatiedossier. Het ministerie van OCW stelt samen met de kwalificatiestructuur de opleidingsdomeinen vast.

E

Entreeopleiding

De entreeopleiding vervangt de oude kwalificatiedossiers op mbo niveau 1 (AKA en BKA) en geeft een entree tot de arbeidsmarkt of tot een opleiding op mbo-niveau 2. Het herziene kwalificatiedossier is geldig vanaf 1 augustus 2016 (vrijwillig vanaf augustus 2014). Het dossier heeft negen kwalificaties.

European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)

Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten. ECVET moet mensen die beroepsonderwijs of volwasseneneducatie volgen in staat stellen om volledig gebruik te kunnen maken van de door hun behaalde leerresultaten, ongeacht hoe of waar deze resultaten in de Europese Unie (EU) zijn behaald.

European Qualifications Framework (EQF)

Referentiekader voor alle kwalificatieniveaus na het primair onderwijs. Het EQF beschrijft acht niveaus van leerresultaten in termen van kennis, vaardigheden en competenties. Met het EQF kunnen onderwijs- en opleidingskwalificaties van verschillende landen binnen Europa met elkaar vergeleken worden.

Examen

Door een daartoe bevoegde instantie ingesteld onderzoek naar kennis, vaardigheden en houding die de examenkandidaat zich op grond van de kwalificatie-eisen moet hebben eigen gemaakt, en de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek aan de hand van de beoordelingscriteria en beslisregels. Een examen kan uit meerdere examenonderdelen en -eenheden bestaan, deze zijn omschreven in het examen-programma. In het beschrijven van het examen-programma baseert een school zich op de kwalificatie-eisen van een beginnend beroepsbeoefenaar die beschreven zijn in het kwalificatie. Voor elk keuzedeel is ook beschreven aan welke eisen de student moet voldoen om het keuzedeel te kunnen behalen.

 

G

Gedrag

Beschrijving hoe men kan ‘zien’ dat een beginnend beroepsbeoefenaar de competentie succesvol inzet bij een werkproces om bij te dragen aan het gewenste resultaat voor zover dit nog niet in de werkprocesomschrijvingen en resultaten naar voren komt.

Generieke examenonderdelen

Niveaugebonden examenonderdelen die voor alle studenten gelden en die betrekking hebben op de examinering van algemene kwalificatie-eisen voor Nederlandse taal en rekenen (en Engels voor studenten van niveau 4-opleidingen). De centrale examinering van deze vakken wordt in stappen ingevoerd. Voor mbo-4 opleidingen moeten studenten vanaf 2014-2015 (Nederlands) en 2015-2016 (rekenen) verplicht centrale examens afleggen. Studenten die een opleiding mbo-2 of mbo-3 volgen, starten een jaar later met de centrale examens. Tot die tijd leggen studenten pilotexamens af waarbij de behaalde resultaten nog niet meetellen voor het diploma.

Generieke kwalificatie-eisen

De door de overheid bepaalde generieke eisen voor een kwalificatie die onderdeel uitmaken van de basis van een kwalificatiedossier. Het gaat om eisen aan Nederlandse taal en aan rekenen conform het referentiekader, Engels volgens het CERF/ERK (alleen voor mbo-4) en Loopbaan en Burgerschap.

Groen onderwijs

Groen onderwijs is het mbo onderwijs dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ. Beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel. Voor deze opleidingen stelt het ministerie van EZ de kwalificatiedossiers vast en met de nieuwe wetgeving ook de keuzedelen. EZ baseert zich daarvoor net als het ministerie van OCW op de Wet educatie van beroepsonderwijs (WEB).

I

Identificatiecode

Keuzedelen en onderdelen van kwalificaties waaraan bij/krachtens AMvB een certificaat is verbonden krijgen beide in het Centraal Register Beroepsopleidingen een eigen unieke identificatiecode toegekend. Met deze code kunnen de keuzedelen en onderdelen van kwalificaties waaraan bij/krachtens AMvB een certificaat is verbonden worden onderscheiden van de inschrijfposities (domein, kwalificatiedossier, kwalificatie) en van elkaar.

Inschrijven

Scholen schrijven studenten in voor een beroepsopleiding, gericht op het behalen van een diploma. Dat betreft een inschrijving voor een kwalificatie, kwalificatiedossier of opleidingsdomein. Deze inschrijving wordt uitgewisseld met het Basisregister Onderwijs (BRON). Keuzedelen krijgen niet een bij wet vastgelegde inschrijfpositie. De school dient wel in haar eigen administratie de keuze van een student voor een keuzedeel te registreren.

K

Kerntaak

Een kerntaak is een substantieel deel (in tijd, frequentie of beide) van de beroepsuitoefening. Het bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep.

Keuzedelen

In de herziene kwalificatiestructuur is er sprake van kwalificaties – die elk bestaan uit een basis en een profieldeel – en keuzedelen. Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere doorstroom naar een vervolgopleiding. Het basis-, profiel- en het keuzedeel vormen gezamenlijk de diplomagerichte beroepsopleiding.

Keuzedeelverplichting

De keuzedeelverplichting geeft de studielast (SBU) aan van keuzedelen per opleiding. De keuzedeelverplichting wordt per soort opleiding geregeld, waarbij de omvang als volgt is:

 • voor een entreeopleiding een studielast van 240 klokuren
 • voor een basisberoepsopleiding een studielast van 480 klokuren
 • voor een vakopleiding een studielast van 720 klokuren
 • voor een middenkaderopleiding een studielast van 720 klokuren,
 • voor middenkaderopleiding > 3 jaar een studielast van 960 klokuren
 • voor een specialistenopleiding een studielast van 240 klokuren

Scholen krijgen ook de mogelijkheid om de opleiding voor een deel in te richten met onderwijs dat niet behoort tot de kwalificatie of de keuzedelen. De studielast hiervan wordt met 240 klokuren in mindering gebracht op de omvang van de keuzedeelverplichting die bij de soort opleiding hoort. Deze ruimte is bedoeld voor invulling in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. De entreeopleidingen en de specialistenopleidingen zijn van deze mogelijkheid uitgezonderd.

De aangegeven klokuren zijn indicatief. Het is een norm voor ontwikkelaars. De vertaling naar onderwijs en programmering is de verantwoordelijkheid van de school.

Koppeling keuzedelen

De minister van OCW, en de minister van EZ (alleen voor beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel), stelt keuzedelen vast inclusief de koppelingen van keuzedelen aan kwalificaties. De koppeling maakt voor instellingen duidelijk welke keuzedelen zij bij welke kwalificaties kunnen aanbieden om een opleiding in te richten. Bij aanpassingen in de koppeling wordt het keuzedeel opnieuw vastgesteld.

Kwalificatiedossier

Het kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel.

Kwalificatie

De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt.

Kwalificatie-eisen

Datgene wat een gediplomeerde aan het eind van de mbo-opleiding moet kunnen en kennen als hij/zij als beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt start. De kwalificatie-eisen zijn beschreven in het basis- en profieldeel van een kwalificatiedossier. Er bestaan generieke kwalificatie-eisen waar iedere student aan moet voldoen, het gaat dan om eisen aan Nederlandse taal en aan rekenen conform het referentiekader, Engels volgens het CERF/ERK (alleen voor mbo-4) en Loopbaan en Burgerschap. Naast de generieke kwalificatie-eisen bevat elk kwalificatiedossier ook beroepsspecifieke kwalificatie-eisen.

Kwalificeren

Indien aan de kwalificatie-eisen en aan de aanvullende diplomavoorwaarden is voldaan wordt het diploma uitgereikt. Dit noemen we kwalificeren.

L

Licentie

Het recht van een school of andere instelling om onderwijs en/of examens aan te bieden voor 1 of meerdere beroepsopleidingen.

Loopbaan en burgerschap

Het document ‘Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo’ beschrijft de diploma-eisen op het gebied van loopbaan en burgerschap. Loopbaan en burgerschapseisen zijn integraal onderdeel van de kwalificatiedossiers.

M

Model keuzedelen

Het model geeft de kaders voor de vormgeving van de keuzedelen in het mbo. Op dit moment is het model onderdeel van de regeling model kwalificatiedossier. Het model is eind februari 2016 vastgesteld.

Monitor keuzedelen

Vanaf oktober 2016 wordt de invoering van de keuzedelen gemonitord. De regieorganisatie verzamelt twee keer per jaar informatie bij de deelnemende scholen over het aanbod van keuzedelen, de keuzes die studenten maken en de resultaten die studenten voor de keuzedelen halen.

Model kwalificatiedossier mbo

Het model is de wettelijk vastgestelde vormgeving van de kwalificatiedossiers mbo. In de Instructie bij het Model staat beschreven hoe de kwalificatiedossiers er inhoudelijk uit moeten zien.

N

Netherlands Qualifications Framework (NLQF)

Het Nederlands nationaal kwalificatieraamwerk is een systematische ordening van alle kwalificatieniveaus in Nederland, waaronder het mbo. Deze niveaubeschrijvingen worden gekoppeld aan het European Qualifications Framework (EQF). Op het mbo-diploma wordt het EQF-niveau vermeld.

O

Onderwijsovereenkomst

Aan een inschrijving ligt een onderwijsovereenkomst tussen het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling en de student ten grondslag. De onderwijsovereenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de onderwijsinstelling en de student die ze onderling hebben afgesproken binnen de formele kaders.

N

Niet-gekoppeld keuzedeel

Naast het aanbod van gekoppelde keuzedelen bij de opleiding, kan de student een verzoek indienen bij de school om een keuzedeel te volgen dat niet gekoppeld is aan de kwalificatie waarop zijn opleiding is gebaseerd. In beginsel moet zo’n verzoek worden toegewezen. Tenzij het keuzedeel overlapt met de kwalificatie of vanwege organisatorische redenen.

O

Onderwijstijd

Onderwijstijd bestaat uit begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). Onderdelen die niet vallen onder onderwijstijd zijn bijvoorbeeld: huiswerk en andere onderwijsactiviteiten. Met betrekking tot de onderwijstijd zijn in de wet normen vastgelegd: WEB 7.2.7 lid 3.

Opleidingsdomein (of domein)

Mbo opleidingen zijn geordend in zestien domeinen van opleidingen die zijn gericht op of van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken. Wanneer studenten nog niet precies weten voor welk kwalificatiedossier zij willen worden opgeleid, bestaat de mogelijkheid om in een domein te worden ingeschreven. Zij kunnen alvast beginnen met het volgen van vakken uit de gemeenschappelijke onderdelen van de verwante opleidingen en vervolgens een definitieve keuze maken voor een kwalificatiedossier. Het ministerie van OCW stelt samen met de kwalificatiestructuur de opleidingsdomeinen vast.

Overgangsbepaling

Studenten die voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel van de herziening van de kwalificatiestructuur met een opleiding zijn gestart, mogen deze afmaken gedurende de normale studieduur van de beroepsopleiding met een uitloop van twee jaar. Op voorwaarde dat een student akkoord gaat, mag de school de inschrijving van de student voor de bestaande opleiding omzetten naar een inschrijving voor de verwante nieuwe opleiding. Voor de nieuwe opleiding gelden dan de nieuwe voorschriften met betrekking tot keuzedelen.

Overlap

Ondoelmatige overlap; tussen keuzedeel en een kwalificatie, tussen keuzedelen onderling of tussen de combinatie van een kwalificatie en een keuzedeel en een andere kwalificatie, is ongewenst. In dit artikel meer uitleg hierover.

P

Profieldeel

Het profieldeel geeft vorm aan de specifieke onderdelen van een kwalificatie die niet gelden voor alle kwalificaties in het kwalificatiedossier (een deel daarvan klinkt door in de aanvullende eisen per profiel beschreven in het basisdeel van het kwalificatiedossier). Het profiel bestaat uit beroepsgerichte taken. De naam van het profiel wordt vermeld op het diploma.

Prijsfactor

De prijsfactor wordt per ministeriële regeling vastgesteld. Het is een wegingsfactor die aangeeft welk aandeel uit het macrobudget een opleiding krijgt toegekend (bron: prijsfactoren onder de loep 5 juni 2014).

R

Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Kader waarin de referentieniveaus voor Nederlands en rekenen per onderwijssector zijn aangegeven. Voor elk moment is in een doorlopende leerlijn aangegeven waaraan alle leerlingen op dat niveau moeten voldoen, de fundamentele niveaus (F). De generieke taal- en rekeneisen in de kwalificatiedossiers worden aangeduid aan de hand van het referentiekader taal en rekenen.

Register keuzedelen

Het onderdeel van de kwalificatiestructuur waarin de keuzedelen zijn vastgelegd, met hun bijbehorende unieke codering (identificatiecode). Het register keuzedelen maakt onderdeel uit van het Crebo, en is in die zin geen apart register of technische voorziening, zoals de term register wellicht kan suggereren.

S

Schoolverklaring

Als de student zijn of haar diploma niet behaalt, kan de school aan de student een schoolverklaring geven. Hierin staat welke onderdelen de student heeft gevolgd met daarbij de behaalde resultaten. Een schoolverklaring is echter geen landelijk erkend document.

Slaag/zakregeling

Wettelijk vastgestelde regeling waarin vastgelegd is waaraan de kandidaat moet voldoen om te slagen voor het diploma. In de herziene kwalificatiestructuur telt niet de hoogte van het resultaat van een keuzedeel, maar de aanwezigheid daarvan mee in de beslissing of de student een diploma krijgt. Vanaf het cohort augustus 2020 telt de hoogte van de resultaten van keuzedelen wel mee in de slaag/zakbeslissing. Dat was 1 augustus 2018, de slaag-/zakbeslissing voor keuzedelen is in april 2018 met twee jaar uitgesteld.

Studieduur

De vastgestelde studieduur die geldt voor een opleiding in het mbo. Daarvoor gelden de volgende normen:

Niveau 1: Entreeopleiding: 1 jaar
Niveau 2: Basisberoepsopleiding: 1 tot 2 jaar
Niveau 3: Vakopleiding: 2 tot 3 jaar
Niveau 4: Middenkaderopleiding: 3 jaar
Niveau 4: Specialistenopleiding: 1 jaar

Een studiejaar staat voor 40 weken, 40 uur per week = 1600 klokuren.

De minister kan bij ministeriële regeling bepalen voor welke middenkaderopleidingen een langere studieduur wordt vastgesteld (> 3 jaar). Deze lijst is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl.

(Wet WEB 7.2.4a lid 3)

Studielast (SBU)

De studieduur van de opleiding wordt uitgedrukt in volledige studiejaren of gedeelten daarvan. Eén volledig studiejaar heeft een studielast van ten minste 1600 klokuren. Studielast bedraagt het totaal van de begeleide onderwijstijd (BOT), beroepspraktijkvorming (BPV) en de zelfstudie.

(Wet Web 7.2.4a lid 2)

T

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Door het ministerie van OCW vastgesteld document waarin de (6) kwaliteitseisen beschreven zijn voor de kwalificatiedossiers en -structuur. Het toetsingskader beschrijft ook het toetsproces dat leidt tot vaststelling van kwalificatiedossiers. De Toetsingskamer beoordeelt de kwaliteit van de voorgestelde kwalificatiedossiers en keuzedelen aan de hand van de vastgestelde kwalificatiecriteria uit het toetsingskader.

Toezichtkader BVE

Instrument dat de inspectie gebruikt om te beoordelen of opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit.

V

Vakkennis & vaardigheden

Het geheel van feiten, beginselen, theorieën en manieren van werken dat nodig is voor de succesvolle uitvoering van een kerntaak.

Verantwoordingsinformatie

Bij ieder kwalificatiedossier is een document met verantwoordingsinformatie gevoegd (voormalig deel D van de dossiers). Hierin wordt aanvullende informatie op het dossier beschreven zoals: kansen op werk voor afgestudeerden, toelichting op wettelijke beroepsvereisten (indien van toepassing) en hun plek in het dossiers, toelichting op niveau moderne vreemde talen in het dossier en hoe ze verwerkt zijn in het dossier.

Vrije ruimte

Het principe van de vrije ruimte vervalt in de herziene kwalificatiestructuur vanwege het gebrek aan civiele borging en wordt vervangen door de keuzedelen.

Vrijwillig jaar

Op 1 augustus 2016 is de herziene kwalificatiestructuur geïmplementeerd en vanaf dan zijn de herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen verplicht. In 2015 hadden scholen al de mogelijkheid om in het ‘vrijwillig jaar’ te starten met het aanbieden van één of meer opleidingen die gebaseerd zijn op de nieuwe dossiers. Daarnaast konden scholen ook starten met het aanbieden van keuzedelen.

W

Werkproces

Afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak.

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

De wet biedt de basis voor het vaststellen van de nieuwe kwalificatiedossiers (opgebouwd uit basis- en profieldeel). Voor het vaststellen van de keuzedelen biedt de huidige wet nog geen grondslag, deze grondslag wordt in het onderhavige wetsvoorstel geregeld.

Wettelijke beroepsvereisten

Onder beroepsvereisten wordt volgens artikel 7.2.6 van de WEB (geparafraseerd) het volgende verstaand:

 • Het gaat om vereisten bij of krachtens een wet, verdrag of bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, die toetreding tot een beroep of het uitvoeren van bepaalde beroepshandelingen reglementeren;
 • die vereisten betreffen kwaliteiten onder meer op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden of beroepshoudingen;
 • waarover degenen die een opleiding gericht op een beroep hebben voltooid moeten beschikken.

Wettelijke beroepsvereisten kunnen zijn verbonden aan kwalificaties en wettelijke beroepsvereisten kunnen zijn verbonden aan keuzedelen mits deze beroepsvereisten geen onderdeel zijn van de kwalificatie waar het keuzedeel aan gekoppeld is. Kwalificaties en keuzedelen waaraan wettelijke beroepsvereisten zijn verbonden kunnen alleen worden vastgesteld als er sprake is van een goedkeurende verklaring van de minister die over de betreffende wettelijke beroepsvereisten gaat. Wettelijke beroepsvereisten worden vermeld op het diploma. Wettelijke beroepsvereisten worden niet apart gecodeerd.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.