Uitgelicht

Hier tref je antwoorden aan op een aantal veelgestelde vragen over de herziening van het mbo. Misschien zijn het vragen die jij ook hebt. Mocht je geen antwoord op je vraag vinden, mail ons dan via info@herzieningmbo.nl.

Zijn scholen verplicht om de opleiding (of een keuzevariant binnen de opleiding) zonder aanvullende kosten voor bijvoorbeeld leermiddelen aan te bieden?

Keuzedelen maken onderdeel uit van de beroepsopleiding en dus moet voor de kosten worden voldaan aan de lijn zoals geschetst in de meibrief 2012. In de brief van mei 2012 is uitgelegd dat een instelling de kosten moet dragen voor al het onderwijs en de examinering van een opleiding die noodzakelijk zijn voor het behalen van het desbetreffende diploma. Wel is het zo dat er zaken zijn waarvan het bevoegd gezag mag verlangen dat de student er zelf zorg voor draagt (boeken, werkkleding e.d.). Een student moet een keuze kunnen maken tussen de door de school aangeboden keuzedelen, waarbij voor de kosten rekening is gehouden met de lijn zoals geschetst in de meibrief 2012. Dat geldt dus voor alle configuraties van keuzedelen
Uitleg begrip 'Configuratie van keuzedelen':Een keuzedeel of combinatie van keuzedelen waarmee aan de keuzedeelverplichting van de opleiding wordt voldaan.
. Twee varianten van keuzedelen met additionele kosten:

Keuzedelen met een ‘upje’

Indien er een keuzedeel wordt aangeboden dat een ‘upje’ (kosten) kent, dan mag de instelling voor dat ‘upje’ op basis van vrijwilligheid kosten in rekening brengen. Dat keuzedeel moet dus ook gevolgd kunnen worden zonder dit ‘upje’. Dit keuzedeel kan in het minimale aanbod van keuzedelen, danwel een configuratie worden opgenomen.

Keuzedelen waar geen kosteloze variant van bestaat

Er zijn ook keuzedelen waar geen kosteloze variant van bestaat. In dat geval moet de school alsnog voldoende kosteloze keuzedelen aanbieden om aan de aanbodverplichting te voldoen, zodat de student op het moment van het maken van de keuze kan kiezen uit minimaal twee keuzedelen zonder additionele kosten die inhoudelijk verschillen.

In dit artikel lees je meer over deze varianten en wordt als voorbeeld het keuzedeel “Internationaal II; werken in het buitenland” gebruikt. Bij dit keuzedeel is het bijna niet mogelijk om naast een variant met additionele kosten ook een kosteloze variant aan te bieden.

Kan een student vrijstelling vragen voor een onderdeel van een kwalificatie met een keuzedeel dat behaald is in het kader van een vorige opleiding?

Het kan voorkomen dat een student in de voorafgaande opleiding een keuzedeel heeft behaald waarvan de eisen gelijk zijn aan de eisen van een onderdeel van de kwalificatie waar de student naar doorstroomt. De student kan met een positief examenresultaat voor het keuzedeel aan de examencommissie vrijstelling vragen voor het betreffende onderdeel van de kwalificatie.

Kan een student vrijstelling vragen voor een keuzedeel met resultaten die behaald zijn in een vorige kwalificatie?

Als een student doorstroomt naar een vervolgopleiding kan het voorkomen dat bepaalde kwalificatie-eisen uit de vooropleiding gelijk zijn aan de eisen van een keuzedeel bij de vervolgopleiding. De student kan aan de examencommissie vrijstelling vragen voor het keuzedeel als het keuzedeel gekoppeld is. Of, als het keuzedeel niet-gekoppeld is, kan de student een verzoek indienen om het keuzedeel op te nemen in de opleiding (op voorwaarde dat het onderdeel is van het totale keuzedeelaanbod van de school en niet overlapt met de kwalificatie). Als dat verzoek wordt toegewezen kan de student aan de examencommissie vrijstelling vragen voor het keuzedeel.

Aandachtspunt is dat een onderdeel uit een kwalificatie niet altijd helemaal overeenkomt met een keuzedeel. Het onderdeel is mogelijk bewerkt om het te laten passen in de omvang van een keuzedeel. Het kan dus zijn dat de examencommissie geen vrijstelling kan verlenen voor het totale keuzedeel maar alleen voor één of meerdere onderdelen. De student zal voor het resterende deel van het keuzedeel alsnog examen moeten doen.

Kan een student vrijstellingen vragen voor een niet-behaald keuzedeel?

In het geval dat de student in een vorige opleiding een keuzedeel niet heeft behaald, kan de examencommissie geen vrijstelling verlenen. Wel kan de examencommissie besluiten dit keuzedeel als gevolgd te beschouwen. De student heeft voldaan aan (een gedeelte van) de aanvullende diplomavoorwaarde, namelijk de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) voor een keuzedeel dat invulling geeft aan de keuzedeelverplichting van de opleiding. Ook hier geldt dat het keuzedeel gekoppeld moet zijn aan de kwalificatie van de opleiding. Die koppeling is niet vereist als de student een verzoek indient om een niet-gekoppeld keuzedeel uit het schoolaanbod onderdeel te maken van de opleiding en de school dit verzoek honoreert (onder voorwaarde dat het keuzedeel niet overlapt met de kwalificatie).

Kan een student vrijstelling vragen voor een behaald keuzedeel?

Het kan voorkomen dat een student in de vorige opleiding reeds een keuzedeel heeft behaald. De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor dat keuzedeel als

  1.     het keuzedeel gekoppeld is aan de kwalificatie waar de vervolgopleiding op is gebaseerd of

  2.     het keuzedeel niet aan de kwalificatie gekoppeld is maar dat keuzedeel op verzoek van de student onderdeel uitmaakt van zijn opleiding.


In het tweede geval is het een voorwaarde dat het keuzedeel onderdeel is van het schoolbrede keuzedeelaanbod en dat het keuzedeel niet overlapt met de kwalificatie.

Wat komt er op het diploma en de resultatenlijst te staan als de student vrijstelling heeft gekregen voor een keuzedeel?

Op de resultatenlijst komt het daadwerkelijk behaalde resultaat te staan. Op het diploma komen de naam en de identificatiecode van het behaalde keuzedeel te staan.
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.