Vervolgstappen / waar u op kunt rekenen

Vervolg Herziening MBO

29 jun , 2018  

Eind 2017 hebben we jullie geïnformeerd over het vervolg van de regieorganisatie Herziening MBO. Dat is al even geleden, we praten je graag weer bij!In de eerste helft van 2018 zijn de werkzaamheden van de regieorganisatie in intensiteit afgenomen. Maar we hebben niet stilgezeten. Zo is er naar aanleiding van vragen van scholen aandacht besteed aan het ontwikkelen van een nieuwe publicatie met betrekking tot het verlenen van vrijstellingen voor/met keuzedelen. Daarnaast is de derde publicatie van de Monitor Keuzedelen uitgegeven en is de vierde monitor voorbereid.

We hebben jullie in deze tijd ook alvast laten wennen aan het feit dat de regieorganisatie straks niet meer beschikbaar is, door alternatieve informatiebronnen te benoemen. Zo kun je nu én straks terecht bij het Kennispunt Onderwijs & Examinering, of voor vragen over wet en regelgeving bij het ICO van DUO (via ico@duo.nl).


Wat kun je de komende tijd van ons verwachten…


In het tweede half jaar wordt de vierde Monitor Keuzedelen ontwikkeld, deze wordt weer gedeeld via de gebruikelijke kanalen zoals de website en nieuwsflits. Daarnaast pakt de regieorganisatie het vervolg op een aantal inhoudelijke onderwerpen op, keuzedelen in de BBL en de administratieve last van keuzedelen. Hieronder vind je een toelichting.

Keuzedelen in de BBL
Bij de ontwikkeling van de herziene kwalificatiestructuur is een bewuste afweging gemaakt over de inzet van keuzedelen in de BBL. In het eerste schooljaar van de invoering van de herziene kwalificatiestructuur kwamen van verschillende scholen signalen binnen over de problemen bij de uitvoering van keuzedelen bij BBL-opleidingen. Uitstel van de slaag-/zakbeslissing naar 2020-2021 biedt ruimte om te komen tot oplossingsrichtingen. De oplossingen moeten zorgen dat keuzedelen uitvoerbaar zijn, mét ingang van de slaag-/zakbeslissing.

Herziening MBO is aan de slag om te komen tot een advies aan OCW. Het doel is dat bij opvolging van het advies de problematiek van keuzedelen in de BBL op lange termijn wordt opgelost. Om te komen tot input voor het advies zijn in twee fasen zowel scholen als het bedrijfsleven geraadpleegd. Samen met hen is in de eerste fase de problematiek inzichtelijk gemaakt en aangescherpt, vervolgens is in een tweede fase nagedacht over oplossingen. Herziening MBO levert het advies in het najaar van 2018 op aan OCW.

Administratieve last van keuzedelen
Sinds 1 augustus 2016 zijn keuzedelen onderdeel van mbo-opleidingen. Voor keuzedelen moet, net als voor de kwalificatie, administratie worden bijgehouden. Deels is de bestaande administratie voor de kwalificatie uitgebreid met informatie over keuzedelen en deels zijn er nieuwe zaken bijgekomen die moeten worden vastgelegd. Voorbeelden zijn het opnemen van keuzedelen in de onderwijsovereenkomst (OOK) en de praktijkovereenkomst (POK) en het registreren van resultaten voor keuzedelen. Het onderwijsveld heeft het signaal afgegeven dat met de keuzedelen de administratieve last fors is toegenomen.

Herziening MBO komt in het najaar van 2018 met een advies aan OCW over hoe scholen geholpen kunnen worden bij het terugdringen van onnodige administratieve last als gevolg van de keuzedelen. De inhoud van dit advies wordt gevoed door scholen. Met hen worden de lasten en knelpunten geïnventariseerd en wordt nagedacht wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft het terugdringen van de administratieve last.


…en wat niet?


Tot 1 oktober kun je nog bij ons terecht. Per 1 oktober zal het algemene mailadres info@herzieningmbo.nl niet meer de plek zijn om vragen te stellen. Mails die binnenkomen worden vanaf dan in principe niet meer beantwoord. Vragen kun je stellen bij de eerder genoemde partijen. Ook zal het Twitteraccount niet actief meer worden beheerd. Vanaf 2019 zijn alle kanalen van Herziening MBO uit de lucht. Alle relevante publicaties, FAQ’s en andere materialen worden overgedragen aan het Kennispunt Onderwijs & Examinering.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.