Keuzedelen

Keuzedelen bij BBL, slaag-/zakbeslissing en koppeling

20 jun , 2017  

In dit artikel geven we je een terugkoppeling van drie onderwerpen waarop scholen tijdens gesprekken in het kader van de Monitor Keuzedelen zijn bevraagd.

Naar aanleiding van de eerste officiële opgeleverde rapportage van de Monitor Keuzedelen heeft de regieorganisatie Herziening MBO besturen van alle deelnemende scholen aan de monitor aangeboden om met elkaar in gesprek te gaan over de uitwerking van keuzedelen in de praktijk. In deze gesprekken heeft de regieorganisatie naast de ervaring van de scholen ook op een aantal specifieke onderwerpen bevraagd, namelijk keuzedelen in de BBL, de naderende slaag/zak-beslissing en de koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties. Wat we daarover tegen zijn gekomen in de praktijk lees je in dit artikel. Dit artikel laat zien wat is deze gesprekken opviel, er zijn ook scholen met een ander(e) ervaring of standpunt.

Keuzedelen bij BBL-opleidingen


Uitdaging van het programmeren

Keuzedelen bij BBL-opleidingen is een onderwerp dat als problematisch wordt gezien. Met name het programmeren van keuzedelen bij BBL-opleidingen is moeilijk. De schaarse begeleide onderwijstijd (BOT) wordt benut voor generieke vakken en beroepsspecifieke vakken, in de BPV moet vaak ‘gewoon gewerkt’ worden. Scholen vinden wel manieren: afspraken met het bedrijfsleven om tijd in de BPV te programmeren, zelfstudie via e-learning of extra BOT-tijd in de avond programmeren zijn een aantal voorbeelden. Daarbij wordt benadrukt dat ondanks het feit dat het lukt pragmatische oplossingen te vinden, het lastig is de beoogde onderwijskwaliteit te borgen.

Er zijn scholen die de uitvoering van keuzedelen bij BBL-opleidingen zelfs als onmogelijk benoemen. Dit komt ook naar voren in een brief die door een aantal scholen verstuurd is naar het bestuur van de MBO Raad. Naar aanleiding van deze brief zijn door de MBO Raad, samen met Herziening MBO twee bijeenkomsten georganiseerd om de problematiek nader te analyseren. Als het gaat om keuzedelen, gelden voor BBL-opleidingen nu dezelfde wettelijke kaders als voor BOL-opleidingen. Aanpassing van deze kaders zal op korte termijn niet plaatsvinden. Dit aandachtspunt zal zeker op de agenda komen te staan en op lange termijn voor wijzigingen kunnen zorgen.

Aanbod BOL en BBL vaak gelijk

Het programmeren van keuzedelen bij BBL-opleidingen is een uitdaging voor scholen. Toch worden vaak dezelfde keuzedelen bij BBL-opleidingen als bij BOL-opleidingen aangeboden. Er wordt dus niet altijd specifiek voor keuzedelen gekozen die makkelijker te programmeren zijn in de BBL.

Het verschilt per sector in welke mate het bedrijfsleven betrokken is bij het samenstellen van het aanbod en het uitvoeren van keuzedelen. In de zorgsector is het bedrijfsleven soms in zo’n grote mate betrokken dat de keuzevrijheid van de student in het gedrang komt. Omdat er druk wordt uitgeoefend op het belang van het volgen van een bepaald keuzedeel bijvoorbeeld. In sommige andere sectoren is vrijwel geen betrokkenheid, wat het programmeren van keuzedelen in de BPV weer lastig maakt.

Meer ruimte: mogen in plaats van moeten

De wens van scholen is om meer ruimte te krijgen voor inzet van keuzedelen bij BBL-opleidingen. Scholen willen die ruimte benutten om zelf te bekijken of en hoe keuzedelen ingericht kunnen worden bij BBL-opleidingen. Uitgangspunt van deze ruimte: keuzedelen mogen in plaats van keuzedelen moeten. Met deze ruimte ontstaat dan wel de vraag hoe er wordt omgegaan met het principe van de huidige gelijkwaardigheid van de diploma’s van BOL- en BBL-opleidingen.

Slaag-/zakbeslissing


Vanaf augustus 2018 telt de hoogte van het examenresultaat voor keuzedelen mee voor de slaag-/zakbeslissing en het wel of niet verkrijgen van het diploma. Scholen zien graag dat de ingangsdatum van de slaag-/zakbeslissing wordt uitgesteld. Uitstellen geeft namelijk ruimte om de examinering van keuzedelen op orde te krijgen en om te wennen aan het werken met keuzedelen. Er zijn scholen die liever zien dat keuzedelen helemaal niet meetellen voor de slaag-/zakbeslissing.

Invloed op aanbod en keuzes

Scholen geven aan dat ze, ondanks hun inhoudelijke wens, verwachten dat de slaag-/zakbeslissing invloed gaat hebben op de keuzes die studenten maken en ook op het aanbod dat wordt samengesteld. Zij verwachten dat meer uitdagende keuzedelen minder snel gekozen zullen worden, of zelfs minder snel zullen worden opgenomen in het aanbod van de school om te voorkomen dat meer studenten zakken.

Koppeling


De nut en noodzaak van de koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties is een onderwerp dat besproken wordt door scholen. Scholen hebben aangegeven dat het zou helpen als deze koppeling een minder dwingend karakter zou hebben. Daarmee ontstaat ruimte om het aanbod van keuzedelen af te stemmen met het regionale bedrijfsleven. Wel wordt onderkend dat de koppeling helpt bij het vinden en selecteren van passende keuzedelen uit register met een omvang van zo’n 700 keuzedelen. Verder wordt opgemerkt dat in de huidige procedure het soms een uitdaging is om een aanvraag voor een koppeling rond te krijgen. Bijvoorbeeld omdat de landelijke waarde niet altijd wordt gezien maar het belang van de koppeling in de regio wel aanwezig is.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.