Keuzedelen

Verantwoorden keuzedelen in het geïntegreerd jaardocument

4 mei , 2017  

Dit jaar nemen scholen voor het eerst informatie op over de keuzedelen in het geïntegreerd jaardocument. Herziening MBO, MBO Raad en OCW krijgen hierover vragen van scholen. Met name over de verantwoording van keuzedelen die uit doelmatigheidsoverwegingen niet door kunnen gaan. In dit artikel geven we tekst en uitleg over wat van belang is bij de verantwoording hiervan.

Over de keuzedelen wordt door scholen in het geïntegreerd jaardocument verantwoord:

  1. of er gekozen is om af te wijken van de keuzedeelverplichting ten behoeve van persoonlijk, cultureel of levensbeschouwelijk onderwijs en zo ja hoe het onderwijs wordt ingevuld

  2. of er verzoeken van studenten zijn ingediend voor niet-gekoppeld keuzedelen, hoeveel verzoeken zijn toegekend of afgewezen

  3. of er keuzedelen niet gerealiseerd zijn uit doelmatigheidsoverwegingen.


Over de wijze waarop het derde punt geïnterpreteerd moet worden, ontvangen Herziening MBO, MBO Raad en OCW vragen van scholen. De instructie van OCW in de brief van 31 januari 2017 (referentie 1113090) luidt als volgt:

Aanbodverplichting keuzedelen

Het is mogelijk dat u heeft besloten om een keuzedeel dat u eerder voornemens was om aan te bieden alsnog uit het aan studenten aangeboden programma te halen als het niet doelmatig is om het keuzedeel daadwerkelijk aan hen aan te bieden. Dit kan alleen, als van te voren aan de deelnemers kenbaar is gemaakt wat de criteria hiervoor zijn (zoals een bepaald minimum aantal deelnemers). Als u van deze mogelijkheid gebruikt hebt gemaakt, neemt u in de jaarverslaglegging op:

  • of u een keuzedeel om doelmatigheidsoverwegingen uit het keuzedelenaanbod heeft gehaald

  • welke criteria u daarvoor heeft gehanteerd

  • hoe u deze criteria bekend heeft gemaakt aan de deelnemers.


In het artikel Keuzedelen: Facts & Figures (p.10-11) van Herziening MBO dat mede door OCW is opgesteld, wordt hierbij de volgende context gegeven:

De school heeft een aanbodverplichting; de student moet een keuze kunnen maken uit minimaal 2 keuzedelen of configuraties. Doelmatigheid kan een onderdeel zijn van de afweging of keuzedelen daadwerkelijk gerealiseerd worden of dat studenten daadwerkelijk aan een keuzedeel kunnen deelnemen. In dat geval is het nodig dat de school vooraf duidelijk maakt dat een keuzedeel alleen gegeven kan worden bij meer dan “een X aantal” deelnemers of dat er slechts plek is voor “een X aantal” deelnemers. De keuzevrijheid van een student moet gerespecteerd worden en de intentie daartoe moet blijken uit de aanpak en procedures van de school. Als het gaat om een keuzedeel met een maximaal aantal beschikbare plaatsen, dient de school de selectiecriteria op voorhand duidelijk te maken aan studenten. Dat kan in de vorm van “wie het eerst komt wie het eerst maalt”, een loting, een toelatingstest, of iets dergelijks. Studenten moeten op een gelijke manier behandeld worden en de beslissing van de school moet op een deugdelijke manier gemotiveerd worden. Mocht een student het niet eens zijn met een beslissing, dan kan hij zich natuurlijk altijd wenden tot de klachtencommissie van de school.

(…)

Als een keuzedeel niet gerealiseerd (niet gegeven) wordt, kan hiervan bijvoorbeeld in het jaarverslag melding worden gemaakt, omkleed met redenen (zoals te weinig deelnemers) en met ondernomen acties om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de keuze van de student.

Daarnaast wordt over de keuze van studenten in hetzelfde artikel Keuzedelen: Facts & Figures (p.10) de volgende toelichting gegeven:

De student kan op een door de school te bepalen moment (bijvoorbeeld bij de start van de opleiding, of op een later moment tijdens de opleiding) kiezen voor een keuzedeel. Het actuele aanbod van keuzedelen dat voor de opleiding beschikbaar is op het moment dat de student kiest, bepaalt waaruit gekozen kan worden.

Voor de verantwoording van keuzedelen die niet gerealiseerd zijn, is dus het volgende van belang:

  • Het moet traceerbaar zijn welke afspraken gemaakt zijn over doelmatigheidsafwegingen en hoe deze kenbaar zijn gemaakt aan studenten; dit kan per keuzedeel zijn, maar ook een procedure op instellingsniveau. Voorop staat dat de school zich inspant om de student daadwerkelijk een keuze te bieden.

  • Het gaat om de keuzedelen waar studenten daadwerkelijk voor gekozen hebben en die vervolgens geen doorgang hebben kunnen vinden; studenten kiezen immers uit het actuele aanbod van keuzedelen op dat moment. Het gaat dus niet om keuzedelen die alleen in het (concept) aanbod zijn opgenomen of om keuzedelen die niet door studenten zijn gekozen.


  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.