Wetgeving

Overzicht onderliggende regelgeving HKS

1 sep , 2015  

Op dinsdag 16 juni 2015 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel voor de wijzing van de WEB
Uitleg begrip 'Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)':De wet biedt de basis voor het vaststellen van de nieuwe kwalificatiedossiers (opgebouwd uit basis- en profieldeel). Voor het vaststellen van de keuzedelen biedt de huidige wet nog geen grondslag, deze grondslag wordt in het onderhavige wetsvoorstel geregeld.
naar aanleiding van de herziening van de kwalificatiestructuur aangenomen; het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer [update oktober 2015: de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen]. Hiermee is een belangrijke mijlpaal voor de invoering van de herziene kwalificatiestructuur behaald. 


[dit artikel is augustus 2016 geüpdatet]

Maar daarmee is nog niet alles qua regelgeving voor de herziening geregeld. Als gevolg van de invoering van keuzedelen zijn een aantal zaken in lagere regelgeving, met een Algemene Maatregel van Bestuur of Ministeriële regeling, vastgelegd. In deze lagere regelgeving zijn naar aanleiding van de introductie van keuzedelen nadere voorschriften opgenomen voor scholen over bijvoorbeeld de examinering en diplomering. 

Bijgevoegde tekening geeft overzicht van WAT in WELKE regelgeving is uitgewerkt. Het gaat hier om één Algemene Maatregel van Bestuur en acht Ministeriële regelingen.

Tekening_Regelgeving_HKS_v4 - edit V2

(klik op de tekening om hem te vergroten)

Algemene Maatregel van Bestuur

Het Besluit Keuzedelen is een aanpassing van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. In deze AMvB zijn de volgende voorschriften uitgewerkt en geformaliseerd:

Keuzedeelverplichting:
In het wetsvoorstel Herziening kwalificatiestructuur [update wet Web augustus 2016] is een keuzedeelverplichting
Uitleg begrip 'Keuzedeelverplichting':De keuzedeelverplichting geeft de studielast (SBU) aan van keuzedelen per opleiding. De keuzedeelverplichting wordt per soort opleiding geregeld, waarbij de omvang als volgt is:

  • voor een entreeopleiding een studielast van 240 klokuren

  • voor een basisberoepsopleiding een studielast van 480 klokuren

  • voor een vakopleiding een studielast van 720 klokuren

  • voor een middenkaderopleiding een studielast van 720 klokuren,

  • voor middenkaderopleiding > 3 jaar een studielast van 960 klokuren

  • voor een specialistenopleiding een studielast van 240 klokuren


Scholen krijgen ook de mogelijkheid om de opleiding voor een deel in te richten met onderwijs dat niet behoort tot de kwalificatie of de keuzedelen. De studielast hiervan wordt met 240 klokuren in mindering gebracht op de omvang van de keuzedeelverplichting die bij de soort opleiding hoort. Deze ruimte is bedoeld voor invulling in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. De entreeopleidingen en de specialistenopleidingen zijn van deze mogelijkheid uitgezonderd.

De aangegeven klokuren zijn indicatief. Het is een norm voor ontwikkelaars. De vertaling naar onderwijs en programmering is de verantwoordelijkheid van de school.
voor beroepsopleidingen opgenomen, maar niet de omvang van de keuzedeelverplichting. In het besluit worden nadere voorschriften voor scholen opgenomen over de omvang van de keuzedeelverplichting per soort opleiding. De omvang van de verplichting verschilt per soort opleiding (met het oog op het evenwicht tussen kwalificatie en keuzedelen) vanwege het verschil in zwaarte van de verschillende soorten opleidingen.

Aanpassing UWEB:
Het Uitvoeringsbesluit WEB is aangepast zodat een deelnemer in de beroepsbegeleidende leerweg
Uitleg begrip 'Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)':De student in een BBL traject heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgt daarnaast een MBO-opleiding. De opleiding is praktijkgericht. (Nadere informatie over de inrichting van de opleidingen is beschreven in Artikel 7.2.7 van de WEB.)

 
(bbl) met een beroepspraktijkvormingsovereenkomst die uitsluitend betrekking heeft op een keuzedeel niet in aanmerking komt voor bekostiging. Voor de bekostiging van een bbl-deelnemer moet namelijk sprake zijn van een bpv-overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de kwalificatie of het kwalificatiedossier waarvoor de deelnemer staat ingeschreven.

Examinering en diplomering:
In het wetsvoorstel Herziening kwalificatiestructuur is het voorschrift opgenomen dat ‘de opleiding met goed gevolg is afgesloten wanneer met goed gevolg examen is afgelegd in de kwalificatie, examen is afgelegd in het keuzedeel of de keuzedelen en de beroepspraktijkvorming
Uitleg begrip 'Beroepspraktijkvorming (BPV)':Beroepspraktijkvorming. De periode waarin de student bij een erkend leerbedrijf beroepspraktijkvorming volgt en waarover specifieke afspraken worden gemaakt in de BPV-overeenkomst. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. BPV kan ook onderdeel zijn van een keuzedeel.
(bpv) met een positieve beoordeling is voltooid.’
Als voorwaarde voor het verkrijgen van het diploma geldt dus ook dat de deelnemer examen heeft afgelegd in het keuzedeel of de keuzedelen. Voor het verkrijgen van het diploma is het tot en met het cohort 2017/2018 dan ook niet nodig om voor dat examen te slagen. Het voornemen is om, vanaf cohort 2018/2019, de hoogte van het behaalde resultaat voor een keuzedeel mee te laten tellen in de slaag-zakregeling en dus mee te wegen in het behalen van het mbo-diploma. In het besluit keuzedelen zijn nadere voorschriften voor scholen opgenomen over de examinering van keuzedelen en de gevolgen voor diplomering. Onder andere voorschriften voor de waarderingswijze van examenresultaten van keuzedelen en ook alvast voor de toekomstige slaag-/zakbeslissing ten aanzien van keuzedelen voor het diploma. Daarnaast zijn nadere voorschriften gegeven voor de examinering van keuzedelen Nederlandse taal en rekenen.

Certificaten verbonden aan onderdelen kwalificaties en keuzedelen:
De WEB biedt al de mogelijkheid om bij of krachtens AMvB een certificaat te verbinden aan ‘onderdelen van kwalificaties’. Het wetsvoorstel Herziening kwalificatiestructuur maakt het mogelijk dat ook een certificaat kan worden verbonden aan keuzedelen. Om flexibel te blijven in het wijzigen of aanvullen van de lijst van ‘onderdelen van een kwalificatie’ en van ‘keuzedelen’ waaraan certificaten worden verbonden, is in het Examen- en kwalificatiebesluit geregeld dat de aanwijzing hiervan is geregeld in een Ministeriële regeling. Formeel wordt er ‘een grondslag’ opgenomen voor het bij Ministeriële regeling verbinden van certificaten aan keuzedelen en aan onderdelen van kwalificaties.

Acht ministeriële regelingen

Hieronder een overzicht van wat er per ministeriële regeling is geregeld en/of waarvoor er voorschriften zijn uitgewerkt.

Regeling vaststelling Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo, model kwalificatiedossier en model keuzedeel:
Regelt dat kwalificatiedossiers en keuzedelen moeten worden ontwikkeld volgens het door OCW en EZ vastgestelde model kwalificatiedossier en conform de daarbij behorende instructie en dat ze moeten voldoen aan de desbetreffende toetsingscriteria uit het Toetsingskader. De toetsingscriteria in het Toetsingskader beschrijven kwaliteitsstandaarden waaraan de kwalificatiestructuur als geheel, de afzonderlijke kwalificatiedossiers en de afzonderlijke keuzedelen moeten voldoen.

De minister van OCW heeft op 6 januari 2015 het model, de bijbehorende instructie en het toetsingskader voor de herziene kwalificatiedossiers vastgesteld. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel zijn keuzedelen onderdeel van de kwalificatiestructuur en wordt ook het model keuzedeel vastgesteld en worden in het Toetsingskader ook de kwaliteitscriteria voor de te ontwikkelen keuzedelen vastgesteld.

Regeling vaststelling kwalificatiedossiers & Regeling vaststelling keuzedelen:
Regelt dat de herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen door de minister van OCW, of minister van EZ voor het ‘groen’ onderwijs, worden vastgesteld. Na de vaststelling kunnen de kwalificatiedossiers en keuzedelen formeel door scholen worden gebruikt om onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden.

Regeling modeldiploma mbo & Regeling model certificaat:
Regelt dat op het model diploma te zien is hoe de keuzedelen op het diploma en de resultatenlijst moeten worden vermeld. Er is ook een model voor de door OCW erkende certificaten die straks voor ‘onderdelen van kwalificaties’ en ‘keuzedelen’ kunnen worden uitgereikt. De voorlopige modellen zijn al beschikbaar gesteld op de website van saMBO-ICT.

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo:
Regelt dat de standaarden voor de kwaliteit van de examens in het beroepsonderwijs (inclusief de daarbij behorende normering) worden vastgesteld. De examens van beroepsopleidingen moeten voldoen aan landelijke standaarden voor de kwaliteit van examens. De school dient zelf te bewaken dat de kwaliteit van de examens van haar opleidingen in voldoende mate voldoet aan deze standaarden. Het externe toezicht op de kwaliteit van de examens in het mbo wordt uitgeoefend door de Inspectie. Aan de hand van de standaarden en de normering beoordeelt de inspectie of de examenkwaliteit van een opleiding onvoldoende of voldoende is. De standaarden voor de examenkwaliteit worden aangevuld als gevolg van de invoering van keuzedelen.

Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE:
Regelt dat iedere school op elektronische wijze gegevens verstrekt aan OCW over ingeschreven deelnemers, tezamen met het persoonsgebonden nummer. In deze regeling zijn voorschriften opgenomen voor instellingen over de levering van gegevens over keuzedelen aan DUO ten behoeve van de registratie in BRON en het diplomaregister. Het gaat daarbij over gegevens over de door studenten behaalde keuzedelen en van geëxamineerde maar niet behaalde keuzedelen.

Regeling keuzedelen en onderdelen kwalificaties waarvoor certificaten kunnen worden uitgereikt:
Regelt voor welke ‘onderdelen van kwalificaties’ en welke ‘keuzedelen’ de scholen na een voldoende examenresultaat een certificaat kunnen uitreiken, indien het mbo-diploma niet is behaald.

Aanvullende brief bij de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RVO):

Regelt dat onderwijsinstellingen zich bij de jaarverslaggeving moeten houden aan enkele nadere voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag. N.a.v. het wetsvoorstel HKS moet een school in het jaarverslag op hoofdlijn verantwoording gaan afleggen over de verzoeken van studenten voor het al of niet opnemen van niet-gekoppelde keuzedelen. De school moet in het jaarverslag ook verantwoording gaan afleggen over of en voor welke opleidingen zij gebruik maakt van de mogelijkheid om de opleiding voor een deel in te richten met onderwijs dat niet behoort tot de kwalificatie of de keuzedelen voor invulling in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming.

Subsidieregeling praktijkleren

Regelt wie onder welke voorwaarden in aanmerking komt voor subsidie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een student. Er komt geen aparte subsidie voor leerbedrijven t.b.v. het bpv-keuzedeel. De subsidieregeling is aangepast en begrenst tot bpv in het kader van de kwalificatie. De subsidie kan een leerbedrijf wel benutten voor een bpv-keuzedeel; maar bpv-keuzedeel leidt niet tot extra subsidie.

 

 

 
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.